Regulamin

Regulamin odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonych w ramach projektu DECYDUJESZ.PL

 1. Regulamin określa zasady odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwanego dalej elektroodpadami, prowadzonego w ramach projektu DECYDUJESZ.PL, zwanego dalej Projektem, przez firmę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem.
 2. Projekt przeznaczony jest dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) zwanych dalej Zleceniodawcą.
 3. Odbiór elektroodpadów prowadzony jest na terenie całego kraju. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia w każdym momencie trwania Projektu obszaru, na którym świadczona jest usługa.
 4. Zgłoszenia odbiorów elektroodpadów w ramach Projektu przyjmowane są za pośrednictwem infolinii nr tel. (32) 737 85 87 lub formularza dostępnego na stronie internetowej www.decydujesz.pl
 5. Do zrealizowania usługi wymagane jest podanie przez Zleceniodawcę jego danych kontaktowych wraz z aktualnym adresem e-mail oraz adresu odbioru zgłaszanego sprzętu wraz z prawidłowym kodem pocztowym. Podanie nieprawdziwych bądź niekompletnych danych skutkować może odmową realizacji usługi przez Organizatora bez wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy.
 6. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych wyłącznie w celu realizacji usługi oraz ma prawo do zgłoszenia Organizatorowi w formie pisemnej żądania usunięcia danych.
 7. Odbiór zużytego sprzętu prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Organizator dopuszcza, po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu, inny termin realizacji usługi.
 8. Odbiór kompletnych urządzeń wielkogabarytowych w ramach Projektu jest BEZPŁATNY. Do urządzeń wielkogabarytowych odbieranych w ramach Projektu zaliczane są: lodówki, pralki, kuchenki elektryczne oraz gazowo-elektryczne, zamrażarki, suszarki do ubrań, zmywarki. Jako sprzęt kompletny w świetle niniejszego regulaminu rozumiany jest sprzęt posiadający wszystkie istotne elementy tego sprzętu, bez których sprzęt sprawny nie mógłby działać. W przypadkach spornych decyduje Organizator.
 9. Z zastrzeżeniem pkt. 11 odbiór pozostałych rodzajów elektroodpadów lub niekompletnych urządzeń wielkogabarytowych realizowany jest ODPŁATNIE. Opłata za odbiór wynosi 49,00 zł brutto/ szt.
 10. Opłaty za usługę odbioru elektroodpadów należy dokonać na konto 21 1240 6292 1111 0010 6769 3868 przed wykonaniem usługi. Wpłata zostanie potwierdzona fakturą VAT w formie elektronicznej wysłaną na adres e-mail podany w momencie składania zlecenia.
 11. Przy odbiorze sprzętu wielkogabarytowego odbiór małych gabarytów jest BEZPŁATNY pod warunkiem, że sprzęty te zmieszczą się wewnątrz odbieranego sprzętu wielkogabarytowego. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować Organizatora o dodatkowych elektroodpadach, które zamierza oddać najpóźniej w momencie uzgadniania terminu odbioru.
 12. Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania elektroodpadów do transportu (odłączenia go od instalacji, opróżnienia, rozmrożenia urządzeń chłodniczych itp.). Organizator zapewnia w ramach Projektu usługę wyniesienia sprzętu, transportu oraz przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Odbiór elektroodpadów zostanie zrealizowany po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony Organizatora, który ustali datę odbioru (wraz z przewidywanym przedziałem czasowym).
 14. Organizator przewiduje 5-dniowy termin (dni robocze) realizacji zgłoszenia licząc od dnia następnego po zgłoszeniu odbioru przez Zleceniodawcę. W przypadku odbioru z obowiązkiem zapłaty (tj. elektroodpadów innych niż urządzenia wielkogabarytowe) termin realizacji liczony jest od dnia następującego po dniu zaksięgowania wpłaty na podanym przez Organizatora rachunku bankowym.
 15. Organizator ma prawo odmowy realizacji zgłoszenia i anulowania go w przypadku, gdy:
  1. Zleceniodawca przekazał nieprawidłowe lub niepełne dane uniemożliwiające kontakt, w szczególności w kwestii kompletności lub rodzaju sprzętu do odbioru,
  2. Pomimo ustalonego terminu odbioru nie zastano nikogo w miejscu wykonania usługi co uniemożliwiło odbiór,
  3. Stan techniczny lub sanitarno-epidemiologiczny zgłoszonych do odbioru elektroodpadów stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia,
  4. Sprzęt nie jest przygotowany do odbioru lub odbiór wymaga wykonania dodatkowych czynności
 16. W przypadku, gdy odbiór nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Zleceniodawcy zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z realizacją odbioru.


Do pobrania:
Regulamin odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonych w ramach projektu DECYDUJESZ.PL